Press: Sanur Village Festival Ke-13, Pindah Lokasi Ke Pantai Matahari Terbit


							Sanur Village Festival Ke-13, Pindah Lokasi Ke Pantai Matahari Terbit